Таджикистан

tj.jpg


Интиыоли маблащьо

«МОПС» ин низоми интиыоли маблащьои щайритижорати барои шахсони воыец бе кушодани суратьисоб. Ташкилкунандаи Низоми «МОПС» ЖСК БСТ МОСОБЛБАНК мебошад.

Низоми интиыоли маблащьои «МОПС» имконияти зуд, боэътимод ва ба таври осон интиыол намудани маблащро ба ьар кадом нуытаи хищматрасоние, ки дар он «МОПС» вужуд дорад бо рубли Русия, доллари ИМА ва Евро бо тартиби on-line медиьад. Ба Шумо барои ьисоб кардани ьаыыи комиссионц «Ьисобкор» (Калкулятор) к=мак мерасонад.

Тарофаьо барои интиыоли маблащьо дар самти

ТожикистонРусия
Тожикистон
давлатьои ИДМ:

Давлат

Асъор

Комиссия

Маьдудият

Аз Федератсияи Русия ба Жумьурии Тожикистон

Рубли ФР

Доллари ИМА

Евро

1,2 %

аз маблащи интиыолц

- резидентьои ФР имконияти ирсоли на зиёда аз 5.000 Доллари ИМА-ро доранд (ва ё мутаносибан ба дигар асъор)

- щайрирезидентьои ФР имконияти ирсоли на зиёда аз 10.000 Доллари ИМА-ро (ва ё мутаносибан ба дигар асъор)

Аз Жумьурии Тожикистон ба Федератсияи Русия

Рубли ФР

Доллари ИМА

Евро

1,2 %

аз маблащи интиыолц

Аз Жумьурии Тожикистон ба давлатьои ИДМ

Рубли ФР

Доллари ИМА

Евро

1,2 %

аз маблащи интиыолц

- зери маьфуми давлатьои ИДМ давлатьое, ки дар оньо интиыоли маблащьо бо Низоми «МОПС» ба роь монда шудааст, фаьмида мешавад.

- маблащи бисёртарини як интиыоли байнидавлатц дар асоси ыонунгузории давлати ирсолкунандаи интиыол муайян карда мешавад, агар он ба ыонунгузории давлати ыабулкунандаи интиыол ва маьдудиятьои Низоми «МОПС» мухолифат накунад

Аз давлатьои ИДМ ба Жумьурии Тожикистон

Рубли ФР

Доллари ИМА

Евро

1,2 %

аз маблащи интиыолц

Аз Жумьурии Тожикистон ба Жумьурии +збекистон

Рубли ФР

Доллари ИМА

1,4 %

аз маблащи интиыолц

Аз Жумьурии +збекистон ба Жумьурии Тожикистон

Рубли ФР

Доллари ИМА

1,4 %

аз маблащи интиыолц

Чц тавр бояд маблащро интиыол кард?

1. Ба нуытаи дилхоьи хизматрасонии Низоми «МОПС», ки дар шаьри Шумо мавжуд аст, ьозир шавед ва ьужжати муайянкунандаи шахсиятатонро пешниьод намоед.

2. Ба корманди бонк оид ба ыабулкунанда, давлат ва шаьри ыабулкунанда, маблащ ва асъори интиыолц маълумот диьед.

3. Ба вараыаи «Ариза барои интиыоли маблащ», ки аз жониби корманди бонк пур карда шудааст имзо гузоред ва ба хазина маблащ ва ьаыыи хизматона барои интиыолро супоред.

4. Аз корманди бонк «Ариза барои интиыоли маблащ»-ро бо раыами назоратии интиыол (РНИ) ва р=йхати нуытаьое, ки Низоми «МОПС» мажуд аст гиред.

5. Ба ыабулкунанда оиди маблащ РНИ, ьажми маблащ ва асъори интиыолшуда, сурощаи нуытаьои Низоми мазкур маълумот диьед.

РНИ (КНП) чист?

Ба ьар як интиыол раыами ягонаи 9-ададии назоратии интиыолц дода мешавад, ки аз р=и он, пардохти мазкурро аз байни интиыольои «МОПС» дарёфт кардан лозим. Баъди 8-ум раыам аломати «@» меояд, ки онро одатан «сагча» меноманд.

Чц тавр бояд маблащро ыабул кард?

1. Ба нуытаи дилхоьи хизматрасонии Низоми «МОПС», ки дар шаьри Шумо мавжуд аст, ьозир шавед ва ьужжати муайянкунандаи шахсиятатонро пешниьод намоед.

2. Ба корманди бонк оид ба раыами назоратии интиыолц (РНИ), ьажми аниыи маблащ ва асъори интиыолшуда ва ё ному насаби ирсолкунанда (фиристонанда) маълумот диьед.

3. Ба вараыаи «Ариза барои ыабули интиыол», ки аз жониби корманди бонк пур карда шудааст имзо гузоред ва маблащьои пулиро гиред.

Ьудуди интиыолии мо:

Ьудуди интиыолии «МОПС» мунтазам васеъ гардида истодааст. Номг=и нуытаьои Низоми «МОПС»-ро Шумо метавонед дар сомонаи мо дарёфт кунед.

Афзалияти мо:

  • Бехатарц ва боъэтимодии Низом
  • Арзиши пасти хизматона дар нуытаьои «МОПС»
  • Мавжуд набудани ьаыыи иловагии (пиньонии) комиссионц. Мавжуд набудани зарурияти табдили асъор.
  • Суръати интиыол – як лаьза
  • Барасмиятдарории ыулай ва содда. Аризаи интиыолц аз жониби корманди бонк пур карда мешавад.
  • Гирифтани маблащи интиыолшуда бе пардохти хизматона.